Обади се

Фумигация

Фумигация е процес на обгазяване на затворени площи, с чиято помощ се унищожават съответните вредители. Чрез газовата дезинсекция се унищожават множество инсекти в промишлените предприятия, големите складове, както и пространствата, в които е невъзможно да се извърши стандартна дезинсекция.

Фумигацията е широко прилаган метод за обеззаразяване на зърнени суровини и зърнени продукти, както и на складови и производствени помещения. С нейна помощ се унищожават всички видове летящи насекоми – комари, мухи, оси, стършели, мушички и др, в това число в затворени и открити площи.

Фумигацията се използва също в борбата със селско-стопанските вредители – житен молец, тютюнев молец, както и всички останали видове летящи насекоми – оси, пчели, стършели, комари, мухи. Прилагат се отровни газове или пари, както и твърди и течни вещества, от които се образуват отровни пари при разлагане и при изпарение.Тези газови пестициди се наричат още фумиганти - от латинската дума „fumus” – „дим”.

Фумиганти е събирателно понятие, което включва всички токсични и отблъскващи  препарати, използвани при газовата дезинсекция. Активното вещество на фумиганта (най-често пиреотроид с продължително остатъчно действие) е силен газообразен инсектидицид, който е безопасен за хората и животните. Най-често се използват фосфин, метилбромид, хлорпикрин, дихлоретан, както и различни смеси(сероводород, тетрахлорметан, формалин) и др.

Унищожаването на вредните насекоми посредством фумигация обхваща следните области:

  • Газова обработка на хранилища
  • Обеззаразяване на складове и складови помещения
  • Дезинсекция на производствени помещения
  • Фумигация на транспортните средства в процеса на транспортиране на продукцията
  • Обработка на мелници, асансьори
  • Дезинсекция на празни складове с фосфороводород
  • Обеззаразяване на зърно и продукция в складове
  • Фумигация на зърно в силозни клетки
  • Обеззаразяване на продукция в жп вагони

Начин на действие

Самия процес на фумигация предизвиква защитна реакция при вредителите. Газовите инсектициди причиняват затваряне на дихалцата на насекомите и по този начин се прекратява газообмена с околната среда. В така създалите се условия вредителите оцеляват от 20 мин до 2 дни, докато се изразходи кислорода, останал в трахейната система. След изчерпване на неговите запаси насекомите са принудени да отворят дихалцата си и да погълнат част от фумиганта, който отравя целия организъм.

Ефективност

Ефективността от прилагането на фумигантите зависи от няколко фактора – концентрация на фумиганта, влажност, температура, вид на вредителя, както и стадия на неговото развитие. Като най-важен фактор се определя температурата на средата на обитание на вредителите. При по-висока температура процесите в организма протичат с по-висока интензивност и леталния ефект настъпва по-бързо. Според етапа на развитие и вида на вредителите се определя необходимото количество фумигант за постигане на летален ефект. Установено е, че какавидите притежават най-висока устойчивост. Максималния ефект от фумигацията настъпва след второто денонощие, когато препарата е в най-голяма концентрация и действа не само върху насекомите, но и върху техните ларви.