Обади се

Дезинфекция

Дезинфекция представлява унищожаване на патогенните микроорганизми във външната среда. Тя включва комплекс от провеждани мероприятия, насочени към премахване и превенция на появата на микроорганизми, потенциални носители на инфекции и вируси.

 

ЗАЩО СЕ НАЛАГА ДЕЗИНФЕКЦИЯ?

Попадайки в помещенията, вредителите носят със себе си не само дискомфорт, но могат да бъдат източници на опасни инфекциозни заболявания. Болестотворните микроорганизми попаднали върху факторите на външната среда например в болниците (инструменти, медицинска апаратура и др.) лесно попадат върху нови възприемчивчиви  организми. Ето защо е необходимо своевременното провеждане на мероприятия за унищожаването им.

 

ВИДОВЕ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

 • Профилактична (текуща) дезинфекция се извършва в обекти, в които съществува повишен риск от появата на вредни бактерии и микроорганизми.  Този вид дезинфекция се провежда системно, по установен план през определени интервали от време. Към този вид дезинфекция се отнасят мерките по обеззаразяване на водата за пиене, както и някои хранителни продукти, суровини и отпадъци. Профилактичната дезинфекция се провежда в места, където се струпват много хора, като училища, детски градини, лечебни заведения, заведения за обществено хранене, обществени тоалетни и много други обекти. Главна задача на текущата дезинфекция е локализирането на потенциалните огнища за инфекциозни заболявания и превенция на разпространението им.

 • Заключителната дезинфекция се провежда след завършване на определени процедури, за да се избегнат евентуалните вредни последствия от тях. Тук се включва дезинфекцията в епидемични огнища спрямо външната среда, която влиза в досег с тях. Например в болничните помещения след изписването на пациента се провежда заключителна дезинфекция. На заключителна стерилизация се подлагат и медицинските инструменти и болничната посуда след тяхното използване.

 

ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

 • Административни сгради;
 • Производствени и складови помещения;
 • Жилищни помещения;
 • Зелени площи и други места за отдих - паркове, частни дворове и др;
 • Водоизточници, водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово
 • водоснабдяване;
 • Средствата за подслон и отдих - хотели, мотели и други места за настаняване, плувни басейни и др.
 • Спортни обекти - спортни зали, игрални площадки и др.
 • Културни учреждения - киносалони, театри, читалища и др.
 • Предприятия за производство, търговия и съхраняване на храни;
 • Заведения за социални услуги – училища, детски градини, спортни бази и др.

 

ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцията се осъществява чрез физични, химични и биологични методи. Най-широко приложение имат химичните методи, които включват използването на различни химически препарати. Такива са халогенсъдържащи препарати, феноли и техните хлорирани препарати, алдехиди и др, които имат широк спектър на бактерицидна и вирусоцидна активност. Това са едни от най-често използваните в практиката дезинфектанти.

 

ИЗБОР НА ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Ефективността на провежданата дезинфекция в голяма степен зависи от правилния избор на метода на работа, определянето на спецификата на обекта, в който се провежда, както и грамотния подбор на използваните препарати. Основна цел на дезинфекцията е осигуряване на хигиено съобразен начин на живот на човека, в съответствие със санитарно-епидемиологичните норми. Ето защо основните принципи за нашата работа са безопасност, ефективност и икономичност.

 

БЕЗОПАСНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Всички използвани препарати се приготвят на предназначените за това места, а след провеждане на дезинфекцията помещенията се проветряват. По този начин се избягва риска от появата на алергични реакции. По време на нашата работа използваме средства, чийто ранг и ефикасност напълно съответстват на характера на решаваната задача.

 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРЕПАРАТИ

Ефективността на препаратите се изразява в тяхното качество и получените крайни резултати във всеки конкретен случай.

При изпълнение на дейностите по дезинфекция се вземат предвид редица фактори, в това число:

 • сила на комбинираното въздействие на отделните препарати

 • степен на проникване на реагентите  в структурата или повърхността на обектите, където се провежда дезинфекцията

 • определяне на възможностите за едновременна дезинфекция и почистване на обекта

 • специфика на обекта, в който се провежда дезинфекция и определяне на евентуалното й влияние върху резултатите

Този подход позволява постигането на максимално добри резултати при избора на най-ефективните средства, съобразени със спецификата на конкретния случай.