Обади се

Вредители в обектите на ХВП – мониторинг и контрол

Добавено на 2017-05-09 18:38:40 в Борба с гризачи

Предприятията от хранително-вкусовата промишленост трябва да извършват постоянен мониторинг на вредни насекоми, тъй като това са местата, които са най-застрашени от тяхната поява.

Мониторинга включва провеждането на две основни мероприятия:

•    определяне на потенциалните места за поява и развитие на вредители •    поставяне на системи за улавяне на насекомите – феромонови или хранителни атрактанти

Тези средства за контрол спомагат за опазването на помещенията от вредители, предпазват хранителните продукти от замърсяване с вредители и пренасяните от тях вещества.

Много често системите за улавяне, които се използват по време на мониторинга са достатъчно ефективни и допринасят за пълното елиминиране на гризачи и насекоми в предприятието. Благодарение на тях се контролира популацията на вредителите и се избягва последващо провеждане на дезинсекция и дератизация.

Предимствата на мониторинга са няколко:

  • Спомага за навременното откриване на вредни насекоми и гризачи;
  • Благодарение на предварителния контрол се откриват вредители, дори с минимална численост;
  • Определя точната локализация на тяхното разпространение
  • Позволява да се предвидят местата с евентуална бъдеща поява на вредители
  • Намалява популацията на вредителите и предотвратява използването на химически препарати

Контрол на пълзящи насекоми

Най-често срещаните вредители в предприятията са хлебарките. За провеждане на мониторинг за тяхната активност се използват капани, които съдържат хранителни или феромонни антрактанти.

Примамките се позиционират на рисковите за появата им места, като миялни помещения, електрически табла, кабелни инсталации, помещения за отпадъци и места за обработка и складиране на суровините.

В някои производства, които включват използване на сушени плодове, брашно и други зърнени изделия се провежда мониторинг и на няколко видове бръмбари(напр. Хлебен бръмбар). За целта се поставят феромонови ловилки.

Контрол на летящи насекоми

Контролът на мухите, осите, винарките, комарите и други летящи насекоми се извършва с помощта на течности и таблетки, съдържащи хранителни или феромонови антрактанти.

Примамките се закачат на височина 1-2 метра в места, където съществува риск от проникване на вредители, както и в производствените помещения, в които се съхранява месо или протичат ферментационни процеси.

Примамките се разполагат по следните правила:

•   Местата за тяхното поставяне трябва да бъдат много точно подбрани – в зони, където съществува риск от проникване на насекоми; •    Местата, на които се поставят примамките трябва да бъдат удобни за периодично отчитане; •    Местата, където са разположени ловилките трябва да носят минимален риск от повреждането им;

Резултатите от мониторинга се отчитат периодично в зависимост от сезона и се записват в съответните дневници.